Author

Nina Sagadin

You are not logged in!
Login Register Lost password
 en
PDF

Living in Europe

What do the Polish and Germans have in common ?

by Nina Sagadin, 2010

ENGLISH

Polish minority in Germany

Polish minority in Germany, is the second largest Polish minority (Polonia) in the world and the biggest in Europe. Estimations. Minority rights for Poles in Germany were rewoked by Hermann Göring. The official minority status of Poles has never been restored in Germany.

German minority in Poland

The registered German minority in Poland consists of 152,900 people. The German language is used in certain areas in Opole Voivodship, where most of the minority resides. The German minority electoral list currently has one seat in the Polish parliament. There are 325 Polish schools that use the German language as the first language of instruction, with over 37,000 students attending them.

 

SLOVENE

Poljska manjšina v Nemčiji

Poljska manjšina v Nemčiji (Polonia), je druga največja poljska manjšina na svetu in največja v Evropi. Manjšinske pravice za Poljake v Nemčiji predelal Hermann Göring. Uradni status manjšine Poljakov ni bil nikoli obnovljen v Nemčiji.

Nemška manjšina v Poljski

Nemške manjšina na Poljskem je sestavljena iz 152.900 ljudi.Nemški jezik se uporablja na določenih območjih na Opole Voivodship, kjer ima večina manjšine stalno prebivališče.Nemška manjšina volilni seznam je trenutno en sedež v poljskem parlamentuObstaja 325 poljske šole, ki uporabljajo nemški jezik kot prvi jezik poučevanja, z več kot 37.000 študenti jih obiskujejo.

I think that it's great that they respect each other. We have the same minority groups with Hungarians, Italians and Austrians. I think that it's the same in most countries and that they like us respect each other and allows them to be the part of the country. I asked some people what they think about it and they answered that they are nice and that they don't know much abot each other and that this it good idea (schools with two laguanges) and it's nice that they can learn more about each other.

Mislim da je dobro, da spostujejo drug drugega. V Sloveniji imamo iste manjšine z Madžari, Italijani in Avstrijci. Mislim, da je enako v večini držav in da tudi oni tako kot mi spoštujejo drug drugega in jim omogočajo, da so tudi oni del države. Vprasala sem nekaj ljudi kaj si oni mislijo ot teh zdruzenjih in so odgovorili da so prijazni in da ne vejo dosti drug o drugemu, da je to dobra ideja (dvojezicne sole) in da je lepo da se lahko vec naucijo o drug drugem.

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.